Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Spolupráca s partnerskými krajinami

Spolupráca s partnerskými krajinami (international dimension) predstavuje časť programu Erasmus+, ktorá sa zameriava na spoluprácu vysokých škôl s partnermi z celého sveta mimo krajín programu. Úvodnú informáciu vám poskytne sekcia „Čo ponúka program“ a Príručka pre žiadateľov.


Aktivity v kompetencii národnej agentúry


Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl (international credit mobility, KA107)

  • Novinky v Medzinárodnej kreditovej mobilite vo Výzve 2019 [EN, pdf, 363 KB]
  • Príručka pre vysoké školy k medzinárodnej mobilite – bude pridaná po zverejnení Európskou komisiou
  • Zmluva medzi inštitúciami (Inter-institutional Agreement) [EN, doc, 122 KB]
  • Predbežný rozpočet KA107 pre Slovenskú republiku na rok 2019 – bude zverejnený v najbližšom období
  • Prehľad čerpania rozpočtu KA107 za rok 2018 [EN, pdf, 259 KB]
  • Zoznam VŠ na Kryme, ktoré nie sú oprávnené k účasti v KA107 [EN, pdf, 219 KB]
  • Oprávnenosť izraelských vysokých škôl v KA107 [EN, pdf, 717 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA107 – budú zverejnené po spustení online prihlášky
  • Skúsenosti z praxe KA107 [EN, pdf, 210 KB]
  • Možnosti stáží v organizáciách v regióne Západný Balkán – zoznam vypracovaný nemeckou národnou agentúrou pre potreby vysokých škôl, ktoré majú záujem vysielať svojich študentov na stáže do tohto regiónu [EN, pdf, 1 MB]


Aktivity v kompetencii výkonnej agentúry EACEA


Ako pripraviť kvalitnú prihlášku (e-tutoriál)
Novinky vo Výzve 2019 pre centralizované akcie [EN, pdf, 355 KB]

Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus


Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní


Aktivity Jean Monnet


Znalostné aliancie


Európske univerzity


Prezentácie z podujatí v rámci Výzvy 2019 na tému Spolupráca s partnerskými krajinami, ktoré spoluorganizovala alebo účasť Slovenska zabezpečovala naša národná agentúra, nájdete v časti Prezentácie.