Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046385
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:74560 €
Sumár projektu:Pozadie projektu: V dnešnej dobe sa veľa diskutuje o problémoch súvisiacich s nedostatkom pravidelnej športovej aktivity, ako aj so zlými stravovacími návykmi žiakov a mládeže, čo následne vedie k zlému životnému štýlu. Zlé návyky negatívne ovplyvnia ich ďalší život a pravdepodobne sa prenesú aj na ich deti. Väčšina z nich si neuvedomuje, že to čo teraz zjedia, skutočne vplýva na ich fyzické zdravie, ovplyvňuje ich psychiku a sústredenosť na vyučovaní a kvalitu podávaných výkonov. V budúcnosti to samozrejme ovplyvní aj ich ďalší život (zdravie, výber povolania, celkový prístup k životu). "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens" je strategické partnerstvo založené na spolupráci troch základných škôl zo Slovenska, Poľska a Talianska. Tento projekt sme vytvorili, aby sme prispeli k riešeniu vážneho spoločenského problému, ktorý sa nás všetkých bytostne týka. Jednotlivými zaujímavými aktivitami chceme upriamiť pozornosť žiakov, a nepriamo aj ich rodičov, na zdravší životný štýl prostredníctvom zdravého výberu jedla a pohybových aktivít. Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť, aby si žiaci uvedomili, že prijatá strava a nedostatok pohybu negatívne vplýva na kvalitu života a aby sa zásady zdravého životného štýlu aspoň čiastočne stali súčasťou ich budúceho života. Ďalším cieľom je motivovať žiakov: - k zvýšeniu záujmu o anglický jazyk prostredníctvom jeho praktického využitia v reálnom kontexte, - k zmysluplnému využívaniu IKT, - k spoznávaniu nových kultúr, k uvedomeniu si podobností a odlišností a nadviazaniu nových kontaktov, - k rozvoju kooperácie, k odbúraniu predsudkov pri spolupráci so znevýhodnenými žiakmi. Počet a profil účastníkov: Partnerstvo zahŕňa približne 20 učiteľov z každej školy, 60 - 80 žiakov z rôznych kultúrnych, spoločenských a historických zázemí, rodičov, športové kluby, komunitné centrum a širšia verejnosť. Opis aktivít: Aktivity v prvom roku sú zamerané na podporu zdravého stravovania. Postupne od zberu informácií, cez ich vyhodnocovanie, vzájomné porovnávanie až k praktickým skúsenostiam s prípravou jedla sa žiaci budú mať možnosť zamyslieť nad svojimi stravovacími návykmi a pokúsiť sa nadobudnuté poznatky a skúsenosti implementovať do svojho každodenného života. Pohybové aktivity v druhom roku projektu majú žiakov navnadiť, aby voľný čas trávili ich veku prirodzenými fyzickými aktivitami. Jednotlivé aktivity majú žiakom dokázať, že každý môže byť ich súčasťou. Chceme pomôcť odbúrať predsudky, ukázať, že zdravotne znevýhodnení nemusia byť nevyhnutne vylúčení zo sveta športu a podporovať toleranciu a rovnosť v športe. Metodológia: Projektové aktivity sú rozdelené na konkrétne fázy - príprava na aktivitu, realizácia a monitoring, tvorba výstupu, šírenie výsledkov. Mnohé aktivity sa budú realizovať s použitím IKT nástrojov. Počas mobilít budú žiaci pracovať v zmiešaných medzinárodných skupinách na plnení viacerých úloh (varenie jedla, vedomostný kvíz, športová súťaž, pohybové aktivity, výtvarné aktivity). Opis výsledkov: Výsledkom tohto projektu je 8 hlavných výstupov - logo a webová stránka projektu, Erasmus+ wall, brožúra "Tradičné jedlá zdravšou formou", kalendár, bylinková záhradka, propagačné čajové vrecúška, projektový tanec "HEAT" a 8 čiastkových výstupov - informačné prezentácie o projekte, myšlienková mapa "Doterajšie poznatky o vyváženej strave", 2 druhy dotazníkov s vyhodnotením výsledkov, baner, plagát o vyváženej strave, potravinová pyramída, materiály ku Dňu vody. Predpokladaný dopad: Očakávame, že účastníci projektu pochopia a príjmu myšlienku zdravého životného štýlu a pokúsia sa ju zaviesť do svojho života, zlepšia si jazykové a IKT kompetencie, spoznajú nové kultúry, pochopia, čo je tolerancia a rovnosť a zlepšia svoje kooperačné schopnosti. Predpokladáme, že našim školám vzrastie prestíž v mieste pôsobenia a zlepší sa vzťah škola - rodič. Dlhodobé prínosy: Projekt poslúži učiteľom ako nástroj na zlepšenie a obohatenie bežných školských aktivít čiastočne aj tým, že projektové aktivity - "bylinková záhradka, výroba čajových vrecúšok z bylinkovej záhrady a varenie zdravšou formou" budú prebiehať aj po skončení projektu. Produkty budú ponúkané v rámci akcií, ktoré organizujú mesto a škola počas roka.
Koordinátor:Zakladna skola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov
Sabinov