Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavame nové skúsenosti
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035036
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Zdravotnícky asistent je študijný odbor, ktorého absolventi môžu hľadať uplatnenie v zariadeniach poskytujúcich zdravotnícku a sociálnu starostlivosť u nás i v zahraničí. Cieľom projektu je prehĺbenie a rozšírenie odborných vedomostí a zručností, rozvoj odborných a kľúčových kompetencií budúcich zdravotníckych asistentov za hranicami Slovenska. Na projekte sa zúčastní 20 žiakov študijného odboru 53 56 M zdravotnícky asistent. Študenti sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Počas stáže sa budú aktívne zapájať do organizácie práce na jednotlivých ošetrovacích jednotkách ( pozorovanie, výklad, prezentácie, asistencia, demonštrácia výkonov, komparácia). Žiaci po absolvovaní praxe získajú odborné skúsenosti, informácie o rôznych formách ošetrovateľskej starostlivosti, iné rozmery prístupov k pacientom. Uvidia a spoznajú nové formy pracovných metód a postupov v jednotlivých zdravotníckych odboroch, technické vybavenie zdravotníckych zariadení, spoznajú pracovnú morálku a disciplínu na pracoviskách v zahraničí. Tieto skúsenosti, budú mať možnosť porovnať s celkovým systémom prípravy žiakov na povolanie zdravotnícky asistent. Absolvovaním stáže sa zvýši ich uplatniteľnosť na trhu práce. Jedným z prínosov je aj oboznámenie sa s kultúrou štátu. Z dlhodobého hľadiska stáž zvýši prestíž školy, odbornosť učiteľov odborných predmetov, taktiež sa nadviaže formálna i neformálna spolupráce so zahraničnými partnermi, ktorú možno využiť pri ďalších aktivitách školy.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Čadca