Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žijeme v Európe, učíme sa v Európe
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035035
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Náš projekt sme nazvali "Žijeme v Európe, učíme sa v Európe" a v duchu tejto výzvy sme pripravili mobilitu zamestnancov i žiakov do troch európskych krajín: Talianska, Nemecka a Česka. Cieľom projektu je rozvoj nadobudnutých a získavanie nových odborných vedomostí, zručností a kompetencií žiakov našej školy v kvalifikovanom pracovnom prostredí uvedených krajín. U zamestnancov sledujeme zvýšenie kompetencií a získanie nových postupov učenia, ako aj nadviazanie pracovných kontaktov v rámci aktivít job-shadowing-u. Zároveň s týmto cieľom sa projekt zameriava na zdokonaľovanie účastníkov v schopnosti dorozumieť sa v cudzom jazyku a orientovať sa v neznámom prostredí. Mobility sa zúčastní spolu 34 účastníkov, z toho 28 žiakov a 6 pedagogických zamestnancov. - V krajine Taliansko 6 žiakov a 2 pedagogickí zamestnanci z odboru kozmetik, v druhom turnuse 6 žiakov a 2 pedagogickí zamestnanci z odboru mechanik-elektrotechnik so zameraním na automobilovú elektroniku. - V Nemecku 10 žiakov z odboru autoopravár s 1 sprevádzajúcou osobou. - V Česku 6 žiakov a 1 pedagogický zamestnanec z odboru autotronik. Očakávame, že získame ďalší rozmer vzdelávania a odbornej prípravy, rozvinieme spoluprácu medzi našou školou a príslušnými kvalifikovanými organizáciami v Európe. Zlepšíme kvalitu a inováciu vzdelávania a odbornej prípravy zavádzaním nových metód, obsahov a foriem do vyučovania a zvyšovaním odborných a osobnostných kompetencií zamestnancov. Zvýši sa úroveň kľúčových kompetencií a zručností žiakov s osobitným zreteľom na ich relevantnosť pre trh práce u nás, ale aj v Európe. Rozvinie sa medzi kultúrne povedomie a jazykové kompetencie zamestnancov a žiakov. Zdokonalíme sa v organizácii a riadení projektov na medzinárodnej úrovni.
Koordinátor:Spojená škola
Banská Bystrica