Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PUBLIKÁCIE

Erasmus+ for Schools

prvá strana publikácie     Brožúrka Erasmus+ for Schools v angličtine o možnostiach zapojenia sa škôl do Programu.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 501 KB]
 
 

eTwinning

prvá strana publikácie     Publikácia eTwinning v angličtine, ktorá predstavuje výber projektov a aktivít eTwinningu podporujúcich inkluzívne vzdelávanie a ukazuje, ako učitelia a žiaci zapojení do elektronického partnerstva škôl eTwinning prispievajú k riešeniu aktuálnych výziev v oblasti vzdelávania, akými sú geografické prekážky, interkultúrne porozumenie, inklúzia atď..

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 2 MB]
 
 

Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov

prvá strana publikácie     Táto Príručka je určená na pomoc školám, učiteľom, žiakom, rodičom a hostiteľským rodinám podieľajúcich sa na dlhodobej mobilite žiaka v partnerskej škole v zahraničí v rámci programu Erasmus+, projektu KA2 - Strategické partnerstvá. Príručka pre všetky zúčastnené strany definuje úlohy a zodpovednosti, stanovuje termíny, ktoré je potrebné dodržať, poskytuje usmernenia a potrebné vzory a formuláre.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 749 KB]
 
 

A Practical Guide for School Leaders

prvá strana publikácie     Táto publikácia je určená pre vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov, ktorí chcú vedieť, čo ponúka program Erasmus+ v sektore školského vzdelávania. Prvá časť príručky predstavuje možnosti zapojenia sa do programu Erasmus+ a popisuje výhody, ktoré tým škola získa. Približuje projekty KA1 - Vzdelávacia mobilita zamestnancov a KA2 - Strategické partnerstvá, ako aj elektronickú spoluprácu škôl prostredníctvom programu eTwinning. Druhá časť obsahuje rady týkajúce sa hľadania projektových partnerov a vyplnenia prihlášky Erasmus+ na základe skúseností rôznych škôl. Ponúka tiež inšpiráciu v podobe príkladov reálnych projektov.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 693 KB]
 
 

Šírenie a využívanie výsledkov projektov v programe Erasmus+ Inšpirácia pre koordinátorov projektov - bežiacich i plánovaných

prvá strana publikácie     Krátka príručka, ktorá obsahuje praktické odporúčania pre koordinátorov projektov programu Erasmus+ na tému šírenie a využívanie výsledkov projektov. Ide o výsledky prieskumu národnej agentúry na danú tému medzi realizátormi projektov v rámci programu Erasmus+ a Programu celoživotného vzdelávania a výber z dokumentov programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých

prvá strana publikácie     Bližší pohľad na nový inštitucionálny prístup v mobilitných projektoch v Kľúčovej akcii 1 a na to, čo priniesla nadnárodná mobilita zamestnancov školám a organizáciám vzdelávania dospelých na Slovensku po prvých dvoch rokoch fungovania programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Kľúčové údaje o predškolskom vzdelávaní a starostlivosti v Európe 2014

prvá strana publikácie     Správa poukazuje na problémy, ktorým čelia európske štáty v súvislosti s poskytovaním kvalitných služieb predškolského vzdelávania a starostlivosti. Zahŕňa témy ako je prístup k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti, organizácia a riadenie, zabezpečovanie kvality, dostupnosť, kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov, vedúci zamestnanci, zapojenie rodičov a opatrenia na podporu znevýhodnených detí.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 8 MB]