Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Povinné prílohy:
  a) Sken poslednej strany prihlášky „Čestné vyhlásenie“ podpísanej štatutárnym zástupcom žiadateľa.
  b) Ak prihlášku podáva koordinátor národného konzorcia, je potrebné priložiť skeny mandátnych listov, ktoré podpísal koordinátor s každým partnerom.
  c) V sektore VD sken štatistického výkazu typu DALV, ktorý bol podaný minimálne v jednom z rokov  2016,  2017 alebo 2018.

  Odporúčané prílohy v sektoroch ŠV a VD:
  a) Predregistrácia a obsah kurzu k prihláškam zahŕňajúcim účasť na štruktúrovaných kurzoch/školeniach.
  b) Súhlasný list prijímajúcej organizácie a program vzdelávacej aktivity k prihláškam zahŕňajúcim hospitácie/job shadowing/poskytovanie výučby či odbornej prípravy.

  Odporúčané prílohy v sektore OVP:
  - súhlasné listy od hostiteľských organizácií v zahraničí alebo
  - ECVET dokumenty (memorandum o porozumení, zoznam výsledkov vzdelávania a systém ich hodnotenia)
  - časový harmonogram mobility