Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • ŠV (2 po sebe idúce dni – 60 dní bez dní na cestu):
  Výučba v partnerskej škole
  Štruktúrovaný kurz alebo školenie
  Hospitácia (job shadowing) v partnerskej škole

  OVP:
  - žiaci/čerství absolventi (min. 2 týždne/10 pracovných dní – 12 mesiacov bez dní na cestu):
  Stáž odborného vzdelávania a prípravy na pracovisku (v podniku alebo inej relevantnej organizácii) alebo v škole OVP (s praktickým vyučovaním v podniku alebo inej relevantnej organizácii)

  - zamestnanci a osoby zapojené do strategického rozvoja organizácie (2 po sebe idúce dni – 60 dní bez dní na cestu):
  Výučbový pobyt/ pobyt v rámci odbornej prípravy (výučba v partnerskej škole OVP v zahraničí), poskytovanie odbornej prípravy v partnerskej organizácii OVP v zahraničí
  Odborná príprava (stáž, job shadowing/ obdobie pozorovania v zahraničí v podniku alebo inej organizácii OVP)

  VŠ:
  - študenti:
  Štúdium (3 - 12 mesiacov za každý stupeň štúdia)
  Stáž (2 - 12 mesiacov za každý stupeň štúdia)

  - zamestnanci VŠ (2 – 60 dní bez dní na cestu), počet mobilít nie je limitovaný:
  Výučba
  Školenie

  VD (2 po sebe idúce dni – 60 dní bez dní na cestu):
  Výučba/pobyt v rámci odbornej prípravy: výučba alebo poskytovanie odbornej prípravy v partnerskej organizácii v zahraničí
  Odborná príprava: účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo hospitáciách (job shadowing) v zahraničí