Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • ŠV:

  Výučba v partnerskej školeŠtruktúrovaný kurz alebo školenieHospitácia (job shadowing) v partnerskej škole(2 po sebe idúce dni – 60 dní bez dní na cestu)
  OVP: 

  Učiaci sa (žiaci a čerství absolventi): odborná prax v zahraničí na pracovisku (v podniku alebo inej relevantnej organizácii) alebo u poskytovateľa OVP (s praktickým vyučovaním v podniku alebo inej relevantnej organizácii):‐ krátkodobá mobilita v trvaní 2 týždne/10 pracovných dní až 89 dní, bez dní na cestu‐ dlhodobá mobilita ErasmusPRO  v trvaní 3 mesiace (90 dní) až 12 mesiacov, bez dní na cestu

  Zamestnanci a osoby zapojené do strategického rozvoja organizácie: ‐ výučba/pracovná stáž v rámci odbornej prípravy: táto aktivita umožňuje zamestnancom poskytovateľov OVP vyučovať u partnera – poskytovateľa OVP v zahraničí; taktiež umožňuje zamestnancom podnikov v zahraničí poskytovať odbornú prípravu (prax) u žiadateľa – poskytovateľa OVP alebo v organizáciách konzorcia, ak je to relevantné; trvanie: 2 po sebe idúce dni až 60 dní, bez dní na cestu ‐ odborná príprava zamestnancov v zahraničí (stáž, job shadowing/obdobie pozorovania v zahraničí v podniku alebo inej organizácii OVP); trvanie: 2 po sebe idúce dni až 60 dní, bez dní na cestu ‐ krátke prípravné návštevy len pre zamestnancov vysielajúcej organizácie a len ak žiadateľ žiada o grant na dlhodobú mobilitu ErasmusPRO pre učiacich sa; trvanie max. 3 pracovné dni (bez dní na cestu), len 1 zamestnanec, len 1 návšteva do 1 hostiteľskej organizácie

  VŠ:

  - študenti:Štúdium (3 - 12 mesiacov za každý stupeň štúdia)Stáž (2 - 12 mesiacov za každý stupeň štúdia)

  - zamestnanci VŠ (2 – 60 dní bez dní na cestu), počet mobilít nie je limitovaný:VýučbaŠkolenie
  VD:

  Výučba/pobyt v rámci odbornej prípravy: výučba alebo poskytovanie odbornej prípravy v partnerskej organizácii v zahraničí
  Odborná príprava: účasť na štruktúrovaných kurzoch, školeniach v zahraničí alebo hospitáciách (job shadowing) v partnerskej organizácii zahraničí.(2 po sebe idúce dni – 60 dní bez dní na cestu)