Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno. Sprostredkujúca organizácia však musí byť aktívna na trhu práce alebo v OVP. Nie je vysielajúcou organizáciou, t. j. nevysiela svojich učiacich sa a/alebo zamestnancov na mobilitu do zahraničia, avšak pomáha vysielajúcej/cim organizácii/ciám uvedeným v prihláške s administratívou, praktickým zabezpečením mobilít, hľadaním hostiteľských organizácií, prípadne prípravou účastníkov mobilít. Môže aj nemusí byť členom národného konzorcia, prihlášku však môže podať len vtedy, ak je koordinátorom národného konzorcia. V každom prípade musia byť jasne vysvetlené jej úlohy, práva a povinnosti a musí byť zabezpečená jej kvalita.Sprostredkujúca organizácia môže byť výnimočne aj hostiteľskou/prijímajúcou organizáciou v zahraničí, ak: • je aktívna na trhu práce alebo v OVP • v prihláške je uvedená ako partner s PIC • účastníci mobilít budú vykonávať mobilitu priamo v jej organizácii alebo v iných hostiteľských organizáciách v jej regióne, s ktorými má uzatvorené zmluvy, a zároveň • v prihláške/memorande o porozumení/súhlasnom liste je uvedený aj konkrétny zoznam priamych hostiteľských organizácií, ich kontakty, krátky a relevantný opis + webová stránka.Optimálny stav je, ak aj tieto priame hostiteľské organizácie sú v prihláške uvedené ako osobitní partneri s vlastným PIC a sú priložené aj ich súhlasné listy. Upozornenie: v prihláške musí byť jasne uvedené, ktorí účastníci mobilít zostávajú na stáži v sprostredkujúcej organizácií a ktorí budú umiestnení v iných organizáciách.