Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Sprostredkujúca organizácia môže byť partnerom národného (vnútroštátneho) konzorcia mobility, v ktorom bude poskytovať administratívnu a technickú podporu pri zabezpečovaní mobilít, nie je však vysielajúcou organizáciou. Vo výnimočných prípadoch môže byť aj hostiteľskou organizáciou v zahraničí, ak:
  a) je vzdelávacou inštitúciou,
  b) účastníci mobilít budú vykonávať mobilitu priamo v jej organizácii alebo
  c) má vytvorené národné konzorciá/zmluvné väzby s inými priamymi hostiteľskými  organizáciami vo svojom regióne a zároveň
  d) v prihláške/memorande/súhlasnom liste je uvedený aj konkrétny zoznam priamych hostiteľských organizácií, ako aj ich krátky opis + webová stránka.
  Upozornenie: V prihláške musí byť jasne uvedené, ktorí účastníci mobilít zostávajú v sprostredkujúcej organizácií a ktorí budú umiestnení v iných hostiteľských  organizáciách. Taktiež musia byť jasne a jednoznačne špecifikované úlohy sprostredkujúcej organizácie.