Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Projekty KA1 sú určené širokému okruhu cieľových skupín:

  Sektor ŠV:
  • učitelia a vedúci pracovníci škôl,
  • pedagogickí a odborní zamestnanci,
  • ďalší pracovníci zapojení do strategického rozvoja vysielajúcej organizácie - školy.

  Sektor OVP:
  • zamestnanci poskytovateľov OVP (učitelia, inštruktori, osoby zodpovedné za medzinárodnú mobilitu, zamestnanci v administratívnych alebo poradenských pozíciách atď.), ktorí pracujú vo vysielajúcej organizácii,
  • ďalší pracovníci zapojení do strategického rozvoja poskytovateľa OVP; v prípade výučbových pobytov/pracovnej stáže v rámci OVP sa na mobilite môžu zúčastniť aj osoby z podnikov, verejného sektora a/alebo organizácií občianskej spoločnosti; pri výučbe/pracovných stážach je akcia otvorená aj pre inštruktorov/majstrov z podnikov, ktorí boli pozvaní vyučovať u žiadateľa - poskytovateľa OVP a/alebo v organizáciách konzorcia, ak je to relevantné,
  • učiaci sa v OVP, ktorých štúdium zahŕňa učenie sa prácou a bývajú v krajine vysielajúcej organizácie,
  • osoby, ktoré sprevádzajú učiacich sa v OVP počas ich pobytu v zahraničí (sprevádzajúce osoby),
  • čerství absolventi poskytovateľov OVP (musia absolvovať stáž OVP v zahraničí do 1 roka od ukončenia štúdia).

  Sektor VŠ:
  • študenti a zamestnanci vysokých škôl v krajinách programu, ktoré majú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE),
  • študenti a zamestnanci vysokých škôl v partnerských krajinách,
  • neakademické organizácie v krajinách programu a v partnerských krajinách (napr. podniky, NGO, MŠ, ZŠ a SŠ, a pod.) prijímajúce študentov na stáž alebo vysielajúce zamestnancov vyučovať na VŠ,
  • organizácie v krajinách programu poskytujúce školenia zamestnancom VŠ z partnerských krajín.

  Sektor VD:
  • zamestnanci zodpovední za vzdelávanie dospelých, ktorí sú v pracovnom vzťahu s vysielajúcou organizáciou,
  • zamestnanci/pracovníci zapojení do strategického rozvoja organizácie.