Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Sektor ŠV: škola (materská, základná, stredná, jazyková s cieľovou skupinou žiakov ZŠ a SŠ alebo základná umelecká) zaradená do Siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR alebo koordinátor národného konzorcia, ktorými môžu byť zriaďovatelia alebo priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR (takéto konzorcium musia okrem koordinátora tvoriť ešte minimálne 2 školy). Typy oprávnených inštitúcií pre sektor ŠV sú zverejnené na stránke www.erasmusplus.sk v časti Ako získať grant, Príručky pre žiadateľov.
    Sektor OVP: oprávnenými žiadateľmi sú verejné alebo súkromné organizácie aktívne v OVP alebo koordinátori národného konzorcia. Sprostredkujúca organizácia môže žiadať o grant len ako koordinátor národného konzorcia, ktoré musí pozostávať prinajmenšom z 3 organizácií aktívnych v OVP.
    Sektor VŠ: vysoké školy, ktoré majú Erasmus chartu (ECHE).
    Sektor VD: oprávnenými žiadateľmi sú verejné alebo súkromné organizácie aktívne vo VD, ktoré nie je odborne zamerané, registrované na Slovensku v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, ktoré k prihláške priložia kópiu štatistického výkazu typu DALV, ktorý bol doručený na MŠVVaŠ SR v stanovenom termíne minimálne v jednom z rokov 2015, 2016 alebo 2017.