Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • V programe Erasmus+ existujú európske priority (horizontálne alebo sektorové). Každý projekt typu „KA2 – Strategické partnerstvá“ musí riešiť minimálne jednu vybranú európsku prioritu (horizontálnu alebo sektorovú) stanovenú v aktuálnej výzve. Avšak v rámci vyhlásenej výzvy budú obzvlášť vítané projekty, ktoré sledujú „Európske priority v národnom kontexte“ a „Operačné ciele programu Erasmus+ v Slovenskej republike“ na daný rok, zverejnené na stránke www.erasmusplus.sk v sekcii „Ako získať grant“ - „Príručka pre žiadateľov". Projekty, ktoré si zvolia niektoré z týchto priorít alebo cieľov, budú považované za vysoko relevantné.