Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Erasmus koordinátori na VŠ


BANSK-S01
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica
 
Koordinátor
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
+ 421 45 2901206
martinakova@huaja.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANSKA01
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 00 Banská Bystrica
 
Koordinátor
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
+ 421 48-446 1128
katarina.chovancova@umb.sk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANSKA02
Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
 
Koordinátor
PaedDr. Peter Vítko
+ 421 48 4320 116
vitko@aku.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL01
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Ivan Prelovský, PhD.
+ 421 2 52 494 148
ivan.prelovsky@stuba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL02
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
 
Koordinátor
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
+ 421 2 592 44 227
daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL03
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Simona Kosztanko, PhD.
+ 421 2 672 95 191
simona.kosztanko@euba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL04
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Zuzana Wallnerová
+421 2 594 28 508
international@vsvu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL05
Vysoká škola muzických umení v Bratislave
Ventúrska 3
813 01 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Helena Cápová
+ 421 2 5930 1414
ic@vsmu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL06
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava
 
Koordinátor
doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
+ 421 0961 057 002
mojmir.mamojka@minv.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL08
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
 
Koordinátor
JUDr. Slavomír Rudenko
+ 421 2 48 20 88 07
slavomir.rudenko@uninova.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL11
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 
Koordinátor
prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.
+ 421 2 5937 0275
jan.slezak@szu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL12
Bratislavský inštitút humanistiky, n.o., BISLA
Grosslingova 53
811 09 Bratislava
 
Koordinátor
Bc. Lucia Sulíková
+ 421904511578
sulikova@bisla.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL13
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Železničná 14
821 07 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Stanislav Filip, PhD.
+ 421 918 863 591
stanislav.filip@vsemvs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL14
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s.
Radlinského 9
813 45 Bratislava
 
Koordinátor
JUDr. Mgr. Juraj Hocman, MA PhD.
+ 421 2 5263 7850
juraj.hocman@guni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DUBNICA01
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 553/20
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Koordinátor
doc.PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
+ 421 905 264 068
skoda@dti.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KA108-2014-01
WorspaceEurope - konzorcium
Nevädzova 6/C
821 01 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Karol Ovesný
+421 911 476667
karol.ovesny@workspaceeurope.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMARNO01
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
 
Koordinátor
Mgr. Adriana Kinczerová
+ 421 35 3260 606
kinczera@selyeuni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE01
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
 
Koordinátor
MVDr. Libuša Bodnárová
+ 421 908 716 520
bodnarova@uvlf.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE02
Univerzita P.J. Šafárikav v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
 
Koordinátor
Mgr. Renáta Timková, PhD.
+ 421 55 622 4417
renata.timkova@upjs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE03
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
 
Koordinátor
Ing. Erna Béres
+ 421 55 60 221 14
Erna.Beres@tuke.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE04
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínová 17
040 01 Košice
 
Koordinátor
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
+ 421 55 720 4174
pavel.necas@vsbm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIPTOV01
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptivskom Mikuláši
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
 
Koordinátor
Ing. Ladislav Boka
+ 421 0960 423310
ladislav.boka@aos.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NITRA01
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra
 
Koordinátor
prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
+ 421 37 64 08 006
gmissikova@ukf.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NITRA02
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
 
Koordinátor
prof. Ing. Anna Bandlerová, PhD.
+ 421 37 64 15 522
anna.bandlerova@uniag.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESOV01
Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 15
080 01 Prešov
 
Koordinátor
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
+ 421 51/ 7563 143
ladislav.suhanyi@unipo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESOV02
Vysoká škola medzin. podnikania ISM Slovakia
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
 
Koordinátor
PhDr. Zuzana Karabinošová
+ 421 907 937 963
karabinosova@ismpo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUZOMBE01
Katolícka univerzita v Ružomberku
Nám. A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
 
Koordinátor
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
+ 421 44 430 4693
michaela.chovancova@ku.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKALICA01
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica
 
Koordinátor
Mgr. Abdallah Mkades
+ 421 34 696 5223, 17
a.mkades@sevs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLADKOV01
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo
 
Koordinátor
PhDr. Andrea Jankurová, PhD.
+ 421 31 788 17 36
andrea.jankurova@vssladkovicovo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRENCIN01
Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 2
911 50 Trenčín
 
Koordinátor
Ing. Petra Nekorancová
+ 421 32 7400 108
erasmus@tnuni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRENCIN02
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručová 64
911 01 Trenčín
 
Koordinátor
Mgr. Elena Csibová
+ 421 911228467
ecsibova@vsm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRNAVA01
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
 
Koordinátor
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.
+ 421 33 59 39 207
mkatunin@truni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRNAVA02
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 00 Trnava
 
Koordinátor
doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
+ 421 33 55 65 111
Ruzena.Kozmova@ucm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZILINA01
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
 
Koordinátor
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
+ 421 41 51 35 130
Jozef.Ristvej@fsi.uniza.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZVOLEN01
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
 
Koordinátor
Ing. Mariana Krivošíková
+ 421 45 52 06 108
krivosikova@vsld.tuzvo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrácia pre posielanie bulletinu e-mailom:
 
Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

LEGENDA
Vysokoškolské vzdelávanie Vysokoškolské vzdelávanie
Školské vzdelávanie Školské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých Vzdelávanie dospelých
Odborné vzdelávanie Odborné vzdelávanie a príprava
Mládež a šport Mládež a šport