Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PRÁVNE UPOZORNENIE

Odmietnutie zodpovednosti

Národné agentúry programu Erasmus+ (NA) vytvorili túto webovú stránku najmä za účelom zvýšenia verejného prístupu k informáciám o iniciatívach a politikách Európskej únie vo všeobecnosti, no predovšetkým v súvislosti s programom Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Naším cieľom je poskytovať tieto informácie včas a správne, preto uvítame každé upozornenie na chyby, nefunkčnosť či iný nedostatok. Je naším cieľom minimalizovať technické chyby. Niektoré informácie alebo údaje v tejto lokalite však mohli byť tvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že náš servis nebude nejakým spôsobom ovplyvnený takýmito problémami. NA nenesú žiadnu zodpovednosť za podobné chyby, ktoré sa zistia pri používaní tejto lokality, ani za prepojenia na externé lokality.

Upozorňujeme však, že sprístupnené informácie:
  - nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne;
  - môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly NA a za ktoré NA nenesú žiadnu zodpovednosť;
  - nepredstavujú profesionálne ani právne poradenstvo.

Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line, vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Len Úradný vestník Európskej únie (tlačená verzia alebo od 1. júla 2013 jeho elektronické vydanie uverejnené na webovej lokalite EUR-Lex) je autentický a má právne dôsledky.

Toto ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti nevylučuje zodpovednosť NA, ak je v rozpore s požiadavkami v slovenskom právnom poriadku, ani nevylučuje zodpovednosť za záležitosti, ktoré nemožno z tohto práva vyňať.

Upozornenie o autorských právach

© SAAIC 2014-2020
© IUVENTA 2014-2020

Reprodukované použitie informácií je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja.
Ku všeobecnej zásade sprístupnenia dokumentov NA na ďalšie použitie sa môžu viazať určité podmienky, ktoré môžu byť podrobnejšie upravené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Používatelia si preto musia pozorne prečítať upozornenia o autorských právach pre jednotlivé webové lokality a takisto pre samostatné dokumenty. Ďalšie použitie nie je možné v prípade dokumentov, ku ktorým sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán.

Ochrana osobných údajov

NA sú zaviazané zachovávať súkromie užívateľov.
Politika "ochrany jednotlivcov týkajúca sa spracovania osobných údajov inštitúciami spoločenstva" vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 a zákona č. 122/2013 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov).
Vo väčšine prípadov je možné prehľadávať a využívať túto webovú stránku bez udania svojich osobných dát. Webová stránka NA však obsahuje aj prepojenia na externé lokality. Nakoľko tieto lokality nekontrolujeme, odporúčame vám overiť si ich politiku zachovania súkromia.

Ako sa zaobchádza s vašimi e-mailami? Na viacerých webových stránkach programu Erasmus+ je tlačidlo "Kontakt", ktorým sa aktivuje sofware elektronickej pošty a vyzýva vás na odoslanie komentárov do rôznych špeciálnych elektronických schránok. Ak pošlete tento druh správy, uchováme len osobné údaje potrebné na zaslanie odpovede. V prípade, že daný manažment elektronickej schránky nie je schopný odpovedať, vaša správa sa posúva ďalšej službe. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, neváhajte a zaraďte ich do svojej správy.